ALGEMENE VOORWAARDEN | U-CONNECT

 1. De aanvraag tot deelname kan slechts geldig worden ingediend door middel van het daartoe door Uni-Mat ter beschikking gestelde aanvraagformulier dat door de Kandidaat-exposant naar behoren werd ingevuld en ondertekend en tijdig bij Uni-Mat werd ingediend.
 2. De indiening van de Aanvraag tot deelname door de Kandidaat-exposant vormt een bindend en onherroepelijk aanbod van zijn kant om deel te nemen aan de huisbeurs onder de voorwaarden die vermeld zijn in deze Algemene Voorwaarden. Elke latere wijziging of herroeping van de Aanvraag tot deelname zal worden beschouwd als een eenzijdige opzegging door de Kandidaat-exposant.
 3. De Aanvraag tot deelname wordt voorlopig geregistreerd door Uni-Mat die vrij beslist om de Aanvraag tot deelname al dan niet te aanvaarden.
 4. Weigering van de Aanvraag tot deelname De weigering van de Aanvraag tot deelname wordt schriftelijk door Uni-Mat aan de Kandidaat exposant ter kennis gebracht. Deze weigering kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Uni-Mat of enige schadevergoeding verschuldigd door Uni-Mat.
 5. De Aanvaarding wordt schriftelijk door Uni-Mat aan de Kandidaat-exposant ter kennis gebracht, o.a. door middel van het overmaken van de factuur De voorafgaande uitwisseling van brieven of andere documenten tussen Uni-Mat en de Kandidaatexposant kan niet als een Aanvaarding worden beschouwd. De Aanvaarding is slechts definitief en de Exposant zal slechts op de Beurs toegelaten worden nadat de Exposant de bedragen voor deelname volledig heeft betaald.
 6. De Aanvaarding doet in geen geval één of ander recht ontstaan op deelname aan een toekomstige beurs die later door Uni-Mat of een verbonden vennootschap georganiseerd zou worden, anders dan de Beurs waarvoor de Aanvaarding geldt.
 7. De facturen van Uni-Mat dienen uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangstdatum te worden betaald, netto en zonder korting of verrekening. Indien de Aanvraag tot deelname minder dan 30 dagen voor de Openingsdatum van de Beurs wordt ingediend, dan zijn deze facturen na ontvangst contant, netto en zonder korting of verrekening betaalbaar.
 8. In geval van niet-tijdige betaling is Uni-Mat van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op basis van een kennisgeving, tevens gerechtigd de uitvoering op te schorten van alle verbintenissen die Uni-Mat tegenover de Exposant heeft. In geval van niet-tijdige betaling kan Uni-Mat tevens beslissen om de standplaats of locatie niet ter beschikking te stellen van de Exposant en deze opnieuw ter beschikking te stellen van een andere Exposant.
 9. Toewijzing van de locaties Uni-Mat bepaalt autonoom de toewijzing van de locaties op de Beurs aan de Exposanten. In principe wordt aan iedere Exposant niet meer dan één locatie toegewezen.
 10. Uni-Mat behoudt zich het recht voor te allen tijde een toegewezen locatie te verplaatsen, indien redenen van algemene organisatie van de Beurs al dan niet afhankelijk van de wil van Uni-Mat dit vereisen. Deze wijziging of verplaatsing geeft in geen geval recht op enige schadevergoeding voor de Exposant.
 11. De Exposant wijst een afgevaardigde aan die verantwoordelijk is voor de aan hem toegewezen locatie vanaf de terbeschikkingstelling en gedurende de gehele looptijd van de Beurs.
 12. de Exposant verbindt zich er toe om zijn stand op de beursdag tijdig op te bouwen en voor aanvang van de Beurs klaar te zijn.
 13. De Exposant verbindt zich ertoe de inrichting van de aan hem op het einde van de beursdag en voor 18u00 volledig af te breken en te ontruimen. De afbraak van de locatie gebeurt uitsluitend door de Exposant die als enige verantwoordelijk is ten opzichte van Uni-Mat. Indien de afbraak en ontruiming van de locatie niet is voltooid binnen de afbouwperiode, is de Exposant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de Verschuldigde Bedragen aan Uni-Mat verschuldigd, alsook van de andere bedragen die door de Exposant aan Uni-Mat verschuldigd zijn op grond van zijn deelname aan de Beurs.
 14. Onverminderd de bepalingen van punt 13, dient de Exposant de locatie op het einde van de beursdag in perfecte staat achter te laten. Indien dit niet het geval is, is Uni-Mat gerechtigd alle kosten voor herstelling, schoonmaak, afbraak en ontruiming van de locatie op de Exposant te verhalen.
 15. De Exposant verbindt zich ertoe enkel die producten, stukken, werken en toestellen op de Beurs tentoon te stellen die uitvoerig werden beschreven in de Aanvraag tot deelname of enig ander document van de Exposant en in zoverre deze door Uni-Mat werden aanvaard. Uni-Mat is gerechtigd de tentoongestelde producten, stukken, werken en toestellen te controleren en desgevallend op kosten van de Exposant te laten weghalen.
 16. Zijn verboden op de Beurs alsook in en rond het Gebouw van de Beurs: producten, stoffen en goederen die niet of niet volledig aan alle wettelijke voorschriften beantwoorden, gevaarlijke en hinderlijke producten, stoffen en goederen en in het algemeen alle producten, stoffen en goederen die Uni-Mat gevaarlijk of van dien aard acht dat de Exposanten of bezoekers van 2 de Beurs er hinder zouden kunnen van ondervinden (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkend explosieve en ontvlambare stoffen). Uni-Mat is gerechtigd om dergelijke producten, stoffen en goederen te weigeren of op kosten van de Exposant te laten weghalen, onverminderd de bepalingen van artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden.
 17. De tentoongestelde producten, stukken, werken en toestellen moeten uitgerust en geïnstalleerd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke veiligheidsvoorschriften met inbegrip van de geldende federale, gewestelijke en gemeentelijke reglementen en verordeningen alsook de specifieke veiligheidsregels die gelden voor het Gebouw. Tijdens de Beurs moet de Exposant alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de andere Exposanten en de bezoekers van de Beurs te garanderen. De tentoongestelde producten, stukken, werken en toestellen blijven op elk moment en ook na de openingsuren van de Beurs onder het toezicht en bewaking van de Exposant.
 18. De Exposant is ten aanzien van Uni-Mat aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving, erelonen van advocaten en gerechtsdeurwaarders, enz.) ingevolge een incident dat geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, werd veroorzaakt door de door hem tentoongestelde of gedemonstreerde producten, stukken, werken en toestellen. De Exposant verbindt zich ertoe op eerste verzoek van Uni-Mat tussen te komen in om het even welk geding of geschil waarbij Uni-Mat (als eiser of verweerder) betrokken wordt en dat op welke wijze dan ook verband houdt met de door hem tentoongestelde of gedemonstreerde producten, stukken, werken en toestellen.
 19. De Exposant garandeert dat zijn activiteiten in het kader van de Beurs, waaronder maar niet beperkt tot de door hem op de Beurs tentoongestelde goederen en diensten en alle door hem verzorgde publiciteit, op geen enkele wijze in strijd zijn met enigerlei rechten van derden, zoals bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten) of anderszins onwettelijk of onrechtmatig zijn. Voorts garandeert de Exposant dat alle informatie die hij in het kader van de Beurs aan Uni-Mat ter beschikking stelt omtrent zijn activiteiten, bijvoorbeeld voor publicatie in de beursgids, de catalogus of op de website van de Beurs, volledig en correct is en niet op enigerlei wijze in strijd is met rechten van derden of anderszins onwettelijk of onrechtmatig is.
 20. Uni-Mat behoudt zich het recht voor om tijdens de Beurs foto’s te nemen, zowel tijdens de periodes van opbouw en afbouw, evenals het recht de foto’s te gebruiken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, mee te delen, over te dragen of op gelijk welke andere wijze te exploiteren.
 21. Indien de Exposant kennis heeft van een mogelijke inbreuk op rechten van derden door de door hem op de Beurs tentoongestelde goederen en diensten, zal hij Uni-Mat daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en Uni-Mat een kopie van alle relevante stukken bezorgen.
 22. De Exposant vrijwaart Uni-Mat, alsmede de eigenaar en exploitant van het Gebouw, en hun bestuurders en alle overige door hen aangestelden, voor alle aanspraken van derden, wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom of anderszins, in verband met de activiteiten van de Exposant (en de door hem aangestelden) in het kader van de Beurs, waaronder, maar niet beperkt tot, de door de Exposant op de Beurs getoonde c.q. aangeprezen goederen en diensten of gemaakte publiciteit. De Exposant verplicht zich Uni-Mat volledig schadeloos te stellen voor alle door haar geleden schade en kosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, die verband houden met een (vermeende) inbreuk door de Exposant op rechten van derden. Uni-Mat heeft te allen tijde het recht ingevolge hetzij een klacht van een derde, hetzij op verzoek van een gerechtelijke of administratieve overheid, hetzij op eigen initiatief om de door de Exposant tentoongestelde producten, stukken, werken en toestellen, publiciteit, of elk ander voorwerp dat mogelijks onrechtmatige of schadelijke inhoud bevat, te laten weghalen zonder dat de Exposant recht heeft op enige schadevergoeding.
 23. Uni-Mat behandelt alle persoonsgegevens die de Kandidaat-exposant en de Exposant hem verstrekken overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Privacy Policy van Uni-Mat, waarvan de Kandidaat-exposant en de Exposant verklaren kennis te hebben genomen. De Privacy Policy is beschikbaar op de website van Uni-Mat of kan worden verkregen op aanvraag.
 24. De Exposant die beroep doet op de door Uni-Mat verstrekte online diensten en producten verbindt zich ertoe zijn paswoord en toegangscode geheim en vertrouwelijk te houden en deze niet mee te delen aan een derde. De Exposant is als enige volledig aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn paswoord en toegangscode. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van het paswoord of de toegangscode, dient de Exposant ofwel zijn paswoord te veranderen door gebruik te maken van de door Uni-Mat verstrekte tools, ofwel Uni- Mat hiervan onverwijld in kennis stellen. Deze kennisgeving dient per aangetekende brief te worden bevestigd.
 25. De verbintenissen onder deze Algemene Voorwaarden kunnen door de Kandidaat-exposant en de Exposant op generlei wijze geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van Uni-Mat. In het geval Uni-Mat uitdrukkelijk instemt met de overdracht, blijft de overdragende Kandidaat-exposant of de overdragende Exposant hoofdelijk en solidair aansprakelijk met de overnemende Kandidaat-exposant of de overnemende Exposant voor alle verbintenissen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.
 26. De Exposant is niet gerechtigd zijn locatie op de Beurs op enige wijze geheel of gedeeltelijk te verhuren.
 27. Op de Beurs geldt een algemeen rookverbod. De Exposant moet waken over de naleving van dit verbod rond en op zijn locatie op de Beurs.
 28. Ingeval van schade doet de Exposant op onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze afstand van elke vordering en elk verhaal tegen Uni-Mat, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het Gebouw, de onderaannemers en de deelnemers aan de Beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze vennootschappen of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met die vennootschappen of instellingen. Bovendien doet de Exposant, zowel in zijn naam als in die van de door hem gemachtigde personen alsook in naam van zijn verzekeraars, op onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze afstand van elke vordering en verhaalsrecht tegen Uni-Mat, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het Gebouw, de onderaannemers en de deelnemers aan de Beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze vennootschappen of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met die vennootschappen of instellingen, op grond van alle wettelijke bepalingen of reglementen, afstand van welke schade dan ook die direct of indirect aan hen of aan derden veroorzaakt zou zijn. Zowel in zijn naam als in die van de door hem gemachtigde personen verplicht de Exposant zich ertoe deze afstand van verhaalsrecht aan hun verzekeraars voor schade, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen ter kennis te brengen.
 29. Uni-Mat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of schade of verlies in geval van diefstal) aan de stand of locatie en/of de tentoongestelde producten, stukken, werken en toestellen of enige andere goederen van de Exposant of aan de Exposant zelf of één van diens medewerkers of aangestelden, of aan de deelnemers aan de Beurs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens in geval van zware fout in hoofde van Uni-Mat, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het Gebouw, de onderaannemers, andere Exposanten en de deelnemers aan de Beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze vennootschappen of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met die vennootschappen of instellingen.
 30. Uni-Mat kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor feitelijkheden veroorzaakt door derden waardoor de Exposant in het genot van zijn stand of locatie wordt gestoord.
 31. Indien Uni-Mat zich niet (volledig) zou kunnen beroepen op de vrijstelling of beperkingen van aansprakelijkheid zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt de Exposant dat de aansprakelijkheid van Uni-Mat beperkt is tot een maximumbedrag dat overeenkomt met de verschuldigde Bedragen.
 32. Uni-Mat behoudt zich het recht voor een Exposant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de Beurs te verwijderen en elke contractuele relatie met laatstgenoemde te beëindigen indien de Exposant zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden of elke andere contractuele bepaling die hem aan Uni-Mat bindt.
 33. Evenzo behoudt Uni-Mat zich het recht voor een Exposant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de Beurs te verwijderen en elke contractuele relatie met laatstgenoemde te beëindigen als de Exposant failliet gaat, insolvent wordt of zijn schulden niet kan nakomen.
 34. De uitzetting van de Exposant beïnvloedt geenszins de opeisbaarheid van de door hem Verschuldigde Bedragen.
 35. Als de Exposant weigert de locatie vrijwillig te verlaten, kan Uni-Mat overgaan tot zijn gedwongen uitzetting, op uitsluitende kosten van de Exposant.
 36. Ingeval van uitzetting dient de Exposant Uni-Mat te vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving, erelonen van advocaten en gerechtsdeurwaarders, reputatieschade, enz) die Uni-Mat geleden heeft ingevolge deze uitzetting.
 37. Ingeval van uitzetting heeft de Exposant geen recht op terugbetaling van de door hem betaalde bedragen of enige schadevergoeding vanwege Uni-Mat.
 38. Uitgezonderd de verplichting tot betaling van de Verschuldigde Bedragen, worden de verplichtingen der partijen geschorst of beperkt gedurende de periode van de overmacht. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil der partijen die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verbintenissen der partijen zoals, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van (voldoende) electriciteit of aardgas, het uitvallen van het netwerk, beslissingen van de eigenaar of exploitant van het Gebouw die het gebruik van de locatie en/of de organisatie van de Beurs aanzienlijk duurder en/of onmogelijk maken en alle andere gevallen of situaties die het gebruik van de locatie en/of de organisatie van de Beurs aanzienlijk duurder en/of onmogelijk maken, enz.
 39. Ingeval van overmacht heeft de Exposant geen recht op terugbetaling van de door hem betaalde bedragen of enige schadevergoeding vanwege Uni-Mat. In het geval dat de Beurs door feiten buiten de wil of redelijke controle van Uni-Mat (waaronder maar niet beperkt, elke actie van de eigenaar of uitbater van het Gebouw, elke staking of industriële actie die invloed heeft op de personeelsbezetting bij Uni- Mat), geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden op de voorziene locatie of datum, is Uni-Mat gerechtigd de Beurs te annuleren, geheel of gedeeltelijk te verplaatsen of naar een andere datum te verplaatsen, of de beursduurtijd en/of de periodes van opbouw en/of afbouw te beperken, en hiervoor naar eigen goeddunken de Exposant al dan niet te vergoeden, zonder dat Uni-Mat enige verplichting tot schadevergoeding heeft. Deze vergoeding door Uni-Mat, indien toegekend, zal in verhouding staan tot het saldo van alle inschrijvingssommen ontvangen door Uni-Mat met betrekking tot de Beurs die volgens Uni-Mat overblijven na aftrek van de door Uni-Mat gedragen kosten en zijn redelijke vergoeding in het kader van de Beurs, en zal in elk geval nooit het bedrag overschrijden dat de Exposant betaald heeft. De Exposant erkent hierbij dat hij in deze omstandigheden geen recht heeft op enige terugbetaling, schadevergoeding of onkosten.
 40. Elke verandering van de datum van de Beurs naar een datum binnen de 30 dagen voor of na de oorspronkelijke datum, geeft de Exposant geen recht om zijn deelname aan de Beurs te annuleren. Elke verandering van de datum van de Beurs naar een datum die vroeger of later dan deze 30 dagen valt, geeft de Exposant het recht om zijn deelname binnen de 15 kalenderdagen na de bekendmaking van de verandering van locatie, te annuleren. Na deze termijn van 15 kalenderdagen wordt de Exposant verondersteld de verandering van locatie te hebben aanvaard.
 41. In geval Uni-Mat beslist om de Beurs niet te organiseren wegens om het even welke reden (incl. commerciële redenen), maar die geen geval van overmacht zoals hierboven bepaald in zijnen hoofde uitmaakt, is aan de exposanten enkel de terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten en facturen verschuldigd, zonder dat de exposanten aanspraak kunnen maken op enige vergoeding (zij het voor eventuele schade of voor een andere reden). Zo één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, maar zal naar best vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van Uni-Mat.
 42. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.
 43. Alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend en definitief beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen U- Connect plaats vindt.